Toespraken

Antwoord op het actualiteitsdebat

Alleen het gesproken woord telt.

 

Dank u meneer de voorzitter,

Dames en heren volksvertegenwoordigers,

Beste collega's,

 

Bedankt voor uw tussenkomsten. Ze illustreren het unieke karakter van de huidige politieke situatie in ons land.

In de afgelopen maanden werden al onze zekerheden op de proef gesteld.

Er waren veel vragen en problemen en we hebben veel beslissingen moeten nemen die moeilijk waren omdat ze raakten aan de vrijheden waar we allemaal aan gehecht zijn.

Helaas zijn er te veel levens verloren gegaan. Dit virus ging bijzonder meedogenloos te werk. Onze gedachten gaan dan ook uit naar alle mensen die het leven hebben gelaten, en naar hun naasten.

Maar er was ook een ongelooflijke solidariteit in ons land. We konden rekenen op het professionalisme en de inzet van de mensen die tijdens de zwaarste momenten van de crisis zijn blijven werken om anderen de nodige zorgen toe te dienen of om ons land draaiende te houden.

Ze staan ook vandaag nog paraat, en ik wil nogmaals van deze plenaire vergadering gebruikmaken om hen te laten weten hoe ongelooflijk dankbaar we daarvoor zijn.

 

Sommigen van u hebben verwezen naar het feit dat ik me er op 17 maart jongstleden, voor deze assemblee, toe verbonden heb om het vertrouwen dat mij werd gegeven in de strijd tegen het coronavirus loyaal uit te voeren.

Ik heb me er toen ook toe verbonden om na maximum zes maanden opnieuw het vertrouwen van het parlement te vragen. Het is mij dus altijd duidelijk geweest dat deze regering moest werken binnen de strikte parameter van het vertrouwen dat ons werd toevertrouwd. Maar ook dat we de clausule van de afspraak op 17 september met het parlement moesten respecteren.  Dat is gebeurd. Vandaag voeren we een debat.

Deze regering blijft ter beschikking staan van het parlement. Dat is altijd zo geweest en dat zal altijd zo zijn

Op 31 augustus jl. werd er een interpellatie aan mij gericht. De Conferentie van voorzitters is overeengekomen om de interpellatie op de agenda van deze plenaire zitting van 17 september te plaatsen.

Deze regering volgt dus nog steeds de kalender die de Kamer zelf heeft vastgelegd.

 

De regering is nu zoals gepland aanwezig in de plenaire vergadering. Met respect voor de gezondheidsvoorschriften voeren we een democratisch debat, waarvan alleen dit Parlement de uitkomst kan bepalen.

Dit is geen voorwendsel. Heren en Dames volksvertegenwoordigers, u zult vandaag (zoals u dat altijd kan) aan het eind van dit debat beslissen onder welke voorwaarden deze regering nog kan werken.

Drie maanden lang, tot 30 juni, konden we dankzij het overleg tussen de regering en de tien democratische partijen die de volmachten steunden, de urgentie van de Covidcrisis aanpakken en de gevolgen ervan beheersen.

We hebben intelligent, efficiënt en gecoördineerd samengewerkt om dringende maatregelen te nemen op sociaal vlak, voor de volksgezondheid, de openbare orde en de bescherming van de economie en de gezinnen.

Hoewel deze samenwerking niet zonder precedent is, was ze uitzonderlijk en ik wil al wie erbij betrokken was, bedanken.

De 47 koninklijke volmachtsbesluiten die in dit kader werden genomen, zullen, zoals bepaald in het mechanisme dat is vastgelegd in de wet van 27 maart 2020, ter bekrachtiging worden voorgelegd aan de Kamer van volksvertegenwoordigers.

Ook op interfederaal niveau hebben we, ondanks de institutionele complexiteit van ons land, nauw kunnen samenwerken met – in hun respectieve bevoegdheden - de regeringen van de deelstaten, om de crisis zo goed mogelijk te beheersen.

Ik wil van deze gelegenheid gebruik maken om nogmaals mijn waardering uit te drukken voor het teamwork met mijn collega’s ministers-presidenten tijdens de verschillende vergaderingen van het Overlegcomité en de Nationale Veiligheidsraad.

We delen allemaal het idee dat ons land zich vandaag moet ontplooien. Om de sociaaleconomische uitdagingen het hoofd te bieden, en een ambitieus, toekomstgericht project uit te voeren, hebben we een federale ploeg nodig met een solide en stabiele meerderheid. Dat heb ik hier al meermaals gezegd.

 

We bevinden ons in een bijzondere context. Zoals de Grondwet bepaalt, is er een koninklijke missie aan de gang om een volwaardige regering te vormen, ditmaal een regering met een meerderheid. De werkzaamheden vorderen goed, maar zijn in dit stadium nog niet afgerond.

Covid, alweer, heeft de onderhandelingskalender verstoord.. Tegelijkertijd verplichten de eisen van het crisisbeheer ons nogmaals om beslissingen te nemen.

Sinds het begin van de zomer kent heel Europa immers een epidemiologische opstoot die alle landen zo goed mogelijk proberen aan te pakken om levens te beschermen en tegelijkertijd de sociale betrekkingen en de economische dynamiek in stand te houden.

Op basis van de laatste gegevens van Sciensano zien we dat de toestand ook in België ernstig is. We moeten niet panikeren, maar wel bijzonder waakzaam blijven.

Er zullen belangrijke beslissingen moeten worden genomen in het kader van de volgende Nationale Veiligheidsraad op 23 september as. We werken er al enkele weken aan met specialisten uit vele vakgebieden, terwijl we tegelijkertijd luisteren naar de verwachtingen van onze burgers en van de verschillende sectoren. We weten, we hebben het er net over gehad, dat het meer dan ooit zeer moeilijk zal zijn om een evenwicht te vinden.

Ik hoor vandaag, in het kader van het debat dat we voeren, dat er een parlementaire meerderheid is die vraagt dat het volwaardige regime waarin de regering op dit moment werkt, wordt verlengd tot 1 oktober om een zekere en noodzakelijke stabiliteit te garanderen..

Rekening houdend met deze vraag zal de hele regering loyaal, vastberaden en vol overtuiging verderwerken binnen dit kader en in het verlengde van het vertrouwen dat u ons op 19 maart heeft gegeven.

Ik hoop van harte dat een positieve dynamiek, gedreven door de wil om samen te werken voor het algemeen belang, snel werkelijkheid zal worden binnen een meerderheidsregering. Ons land heeft dat nodig. Onze medeburgers hebben dat nodig.

 

Ik dank u.