Persbericht

Interprofessioneel akkoord 2019-2020: de federale regering komt haar verbintenissen ten gunste van de koopkracht na

De Ministerraad heeft deze namiddag nota genomen van de teksten met betrekking tot het door de sociale partners voorgestelde interprofessioneel akkoord 2019-2020.

 

De federale regering is verheugd over het akkoord tussen de sociale partners, want het IPA 2019-2020 garandeert de sociale vrede en zorgt voor aanzienlijke vooruitgang.

  • Voor het verhogen van de koopkracht, via de verhoging van de lonen met 1,1% voor de jaren 2019 en 2020, bovenop de automatische indexering (geraamd op +3,8% over twee jaar), baremaverhogingen en verhogingen verbonden aan de anciënniteit.
  • Voor het optrekken van de minimumlonen, met name via een verhoging met 1,1% op 1 juli 2019.
  • Voor meer sociale cohesie via een welvaartsenveloppe van 283,5 miljoen in 2019 en 644 miljoen in 2020, bedoeld om de laagste uitkeringen te verhogen en de armoededrempel te verlagen, met specifieke aandacht voor de eenoudergezinnen.
  • Voor een grotere inzetbaarheid van de werknemers, door de aanwending van een deel van de ontslagvergoeding om de inzetbaarheid van de ontslagen werknemer te verbeteren.
  • Voor het concurrentievermogen van de ondernemingen ten slotte, met een verhoging van het aantal overuren op vrijwillige basis van 100 naar 120.

 

Overeenkomstig haar verbintenis zal de federale regering de koninklijke besluiten bekendmaken die de invoering van de loonmarge van 1,1% exclusief indexering voor de jaren 2019-2020 mogelijk maken.

 

De eerste minister en de minister van Werk benadrukken het belang van het sluiten van een IPA ter ondersteuning van de koopkracht van de werknemers en de zwaksten (via de welvaartsenveloppe). Het is ook een element dat de stabiliteit en legitimiteit van de doorgevoerde hervormingen garandeert.

 

Kris Peeters: “Het is positief dat de sociale partners tot een akkoord gekomen zijn over de uitvoering van de loonakkoorden. We zullen nu voor een snelle en concrete uitvoering van de akkoorden zorgen, zodat er voor zekerheid is voor werknemers, ondernemingen, zelfstandigen en uitkeringsgerechtigden. Het KB rond de loonstijging van 1,1 procent is op de Ministerraad in eerste lezing goedgekeurd. Ook voor de besteding van de welvaarsenveloppe starten we onmiddellijk met de voorbereiding van de wetgeving. De cao’s tot slot zal ik bekrachtigen zodra ze getekend zijn door de sociale partners.”